FAQ

1. Garantujete výnos?

Výnos vám garantovat nemohu, výnos u jakékoliv investice není garantován. Každý výnos je podmíněn nějakým rizikem. Osobně s klienty pracuji obezřetně a nerad slibuji nemožné a "vzdušné zámky", proto se s klienty vždy držíme při zemi a počítáme s dlouhodobým průměrným výnosem na úrovni 5 % p.a.. 


Aktuálně průměrný roční výnos u mých klientů se pohybuje okolo 5 - 7 % p.a.


Moji prací je pracovat s vaším portfoliem, tak abychom dosáhli požadovaného výnosu za co nejnižšího rizika, proto portfolia mých klientů obsahují více investičních instrumentů, tříd aktiv (komodity, akcie, dluhopisy, nemovitosti, atd...), měn, sektorů či regionů.

2. Jaký výnos s Vámi klienti nejčastěji dosahují?

Aktuálně průměrný roční výnos u mých klientů se pohybuje mezi 5 - 7 % p.a.


Výše výnosu záleží na klientech samotných, jelikož klient je ten který si určuje jak vysokou míru rizika chce podstoupit. Rizik máme v investicích spoustu, avšak to nejzásadnější riziko je kreditní.


Proto každou spolupráci zahajujeme detailní analýzou klientových financí a postoji k riziku a následně vytváříme investiční portfolio, které by mělo být v souladu s přijatelnými riziky klienta a od tohoto se odvíjí výše předpokládaného a reálného výnosu.

3. Jak jsou mé investice ochráněné?

Žádná investice není chráněná a jistá. Každá investice nese nějaké riziko avšak některá rizika jsou podstatná a některá zanedbatelná.


Každý investiční instrument má jiné charakteristiky a vlastnosti, můžeme mít investice do dluhopisů, které jsou zajištěné určitým ručením, majetkem nebo zajištěné nejsou. Každá investice je odlišná, a proto je potřeba znát veškeré vlastnosti.

4. Kolik mě spolupráce s Vámi bude stát?

Záleží jaký typ spolupráce navážeme. 


Pokud se mnou budete chtít spolupracovat pouze na konzultantské bázi (nebudu vám zprostředkovávat jednotlivé finanční nástroje), tak si účtuji hodinovou sazbu za úvodní konzultaci a následnou schůzku a dále dle domluvy.


Naše spolupráce se může odvíjet i jiným směrem a to zprostředkováním konkrétních finančních/investičních nástrojů. Tato spolupráce pro klienty zpoplatněna není. Při této spolupráci klient nehradí žádné konzultace.


Vzdělávání, je velice odlišné. Záleží pro jaký subjekt by měla přednáška či vzdělávací kurz být a dle toho se domluvíme na možné spolupráci. Z pravidla přednášky pro státní organizace (VŠ, SŠ, GYMNÁZIA, KLUBY SENIORŮ), neziskové organizace či spolky nejsou zpoplatněné.


Wealth services je individuální nadstandardní služba pro mé klienty, tuto službu provozuje společnost Peters family company, s.r.o. a řídí se podmínkami a ceníkem vydávaným touto společností. Jedná se o službu "servisního poradenství".


Jednoduše říkám, že spolupráci se mnou dokáže navázat každý, jen si na začátku musíme stanovit jaký má být cíl spolupráce.

5. Jak dlouho spolupráce s Vámi bude trvat? 

Délka spolupráce se odvíjí od vašich potřeb a požadavků, tzn. délka spolupráce je velice individuální..

Naše spolupráce může trvat 1 schůzku (vyřešíme co potřebujete) nebo naše spolupráce může trvat po celý váš život (budete požadovat abych se o vás po celý život staral v oblasti financí).

6. Jste licencovaný poradce pod ČNB?

Ano, pro veškeré produkty v režimu zprostředkování mám platné a potřebné licence. Spadám pod dohled, který vykonává ČNB. Licence mám povinnost pravidelně prodlužovat a taktéž mám povinnost každý rok doplňkového vzdělání ke každé licenci. Aktuální platnost a veškeré mé licence si můžete prověřit na webu ČNB či v patičce mého webu (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND_RESPONSE) naleznete dokumenty k mým licencím.

Moje licence se týkají veškerých finanční oblastí:

- úvěry

- pojištění

- investice

- penze

7. Jaké klienty obsluhujete?

Mezi mé klienty se řadí jak fyzické osoby (podnikatelé/nepodnikatelé), právnické osoby či obce, spolky, atd...

8. Mohou s Vámi spolupracovat i klienti mimo Olomouc?

Ano, mezi mé klienty se řadí i klienti, kteří bydlí na druhé straně republiky či delší dobu žijí v zahraničí. V dnešní době není problém vše řešit on-line pomocí videoschůzek (teams, google meets, zoom, atd...).

9. Jaká rizika jsou s investicemi spojena

Mezi základní investiční rizika se řadí:


Inflační riziko. Riziko inflace znamená nebezpečí, že se v ekonomice zrychlí růst cen zboží a služeb. V takovém případě klesne kupní síla vaší investice. Proto vždy berte v úvahu nikoliv nominální (tj. skutečně dosažený) výnos, ale výnos očištěný o změnu cenové hladiny (tzv. "reálný výnos").


Kreditní riziko. Kreditní riziko se týká nejčastěji dluhopisů (kreditní riziko může nastat i u dalších instrumentů - akcie, směnky, FKI, atd...) a znamená nebezpečí, že ten, kdo dluhopis vydává (jeho "emitent"), nebude schopen dostát svému závazku splatit nominální hodnotu dluhopisu.


Úrokové riziko. Je to nebezpečí, že s růstem úrokových sazeb klesne tržní cena akcií či dluhopisů a tím pádem i hodnota vaší investice.


Riziko likvidity. Jde o riziko, že v době, kdy budete chtít své aktivum přeměnit v peníze to nebude možné vzhledem k nedostatečné poptávce.


Riziko trhu. Jde o riziko, kterému podléhají všechny akcie či dluhopisy na konkrétním kapitálovém trhu. Vyplývá z ekonomických, politických i jiných podmínek, které jsou všem cenným papírům na daném trhu společné. Tržní riziko zahrnuje například riziko hospodářského poklesu, riziko politického převratu či riziko přírodních katastrof.


Měnové riziko. Jde o nebezpečí, že zahraniční měna, v níž je vaše aktivum denominováno, se během investičního období znehodnotí oproti domácí měně a díky tomu klesne výnos vaší investice vyjádřený v domácí měně.


Zdroj: https://www.penize.cz/15914-investicni-rizika

10. Jaké veškeré služby a oblasti financí klientům řešíte?

Se svými klienty v rámci majetkového poradenství řeším veškeré finanční oblasti, které spadají do mé kompetence a licencí. Mezi jednotlivé oblasti se řadí úvěry (financování bydlení, podnikatelů, spotřebních výdajů), spoření (forma stavebního spoření/penzijka), pojištění (vozidel, životu, majetku), investic (fondy, akcie, dluhopisy, nemovitosti, směnky, FKI, komodity, konverze měn, atd...).


V rámci služby Wealth services mají klienti taktéž možnost využívat služeb mého privátního advokáta (AK Svatoň https://www.aksvaton.cz) a realitního makléře (Petr Hejda https://www.petr-hejda.com). S mým týmem pro klienty pořádáme i vzdělávací webináře a naše spolupráce funguje v plné synergii, např. při prodeji či nákupu nemovitosti se každý z náš specializuje na dílčí část transakce a klient může být klidný, jelikož celou transakci řeší odborníci, kteří plují na společné lodi. Spolupracuji i se společností EUCS, která zastupuje mé klienty při plnění z pojistných smluv a to v případě, kdy je klient poškozeným další osobou (např. autonehoda)..


Veškeré případy a situace přesahující oblast mé kvalifikace a specializace řeším s odborníky v oboru (právo, reality, daně, atd...)


V rámci služby konzultací s klienty konzultuji témata, která jsou pro klienty aktuální či konkrétní nabídky/modelace od jiných institucí a klient chce nezávisle poradit co je z mého pohledu efektivnější a pro klienta přijatelnější.


Služby


Oblast spolupráce se mnou je velice široká, proto pro více dotazů mě neváhejte kontaktovat a rád zodpovím vaše dotazy k možné spolupráci. Kontakt


11. Co když nějaké investice "zkrachuje"?

Jakákoliv investice může kdykoliv "zkrachovat". U některých je pravděpodobnost hraničící s nulou někde je ta pravděpodobnost významně vyšší. 

Pokud nastane "krachující" scénář, tak očekávejte, že na 99 % nedostanete zpět plnou výši vašeho vloženého kapitálu. 

Musíte si vždy uvědomit rizika spojená s investicí a zda můžete kapitál postrádat po určitou dobu. 

Investici budu s vámi dále řešit a společně budeme bojovat aby to pro vás dopadlo co nejlépe. Situaci budeme pravidelně monitorovat a budeme reagovat na vývoj situace.

12. Jsou investice pojištěné?

Investiční nástroje jako samotné nijak pojištěné nejsou, pouze jsou pojištěné vklady u OCP garančním fondem obchodníků s cennými papíry.

13. Jaký minimální kapitál musím mít, abych s Vámi mohl/a investovat?

Pro pravidelnou měsíční investici stačí 500 Kč a pro jednorázovou investici postačuje 10 000 Kč, ale osobně říkám, že u těchto částek máme velice omezený výběr našich investic, proto je dle mého lepší začínat s vyšším kapitálem.


Průměrně se mnou klienti investují 5 000 - 10 000 Kč měsíčně

Průměrně se mnou klienti investují 1 - 3 mil. Kč jednorázově

14. Kolik musím mít let abych mohl/a s Vámi investovat?

Investice jsou dostupné pro osoby od 18 let a maximální věk není omezen.


Chybí vám odpověď na otázku, která zde nezazněla?

Napište ji a odpověď vám dorazí na email a otázku zařadím do seznamu.